Doanh nghiệp

Chương trình Tiếng Anh cho doanh nghiệp của Cộng đồng Anh Ngữ New York Springboad được thiết kế theo nhu cầu của từng doanh nghiệp riêng biệt dựa trên nền tảng của chương trình "2 ngày tự tin nói tiếng Anh" và "24 ngày tự tin nói tiếng Anh". Doanh nghiệp bạn sẽ hoàn toàn tự tin nói tiếng Anh để có thể làm việc với các đối tác nước ngoài trong thời gian nhanh nhất